Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: voorwerp

De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen :
Het bedrijf Delphine Quirin, Rue Pierreuse 26, 4000 LUIK (België) en elke fysieke persoon die de website delphinequirin.be bezoekt en/of er een aankoop wenst te verrichten.
De onderhavige voorwaarden dienen om de modaliteiten van afstandsverkoop te bepalen tussen delphinequirin.be en de gebruiker, van de bestelling tot de betaling en de levering. Ze regelen alle nodige stappen voor het plaatsen van de bestelling, en ze garanderen de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.
De gebruiker verklaart :

 • bekwaam te zijn om onderhavig contract af te sluiten
 • geen producten aan te kopen met als doel ze door te verkopen

Artikel 2 : producten

De producten die te koop worden aangeboden zijn deze die op de website staan op het ogenblik dat de gebruiker de site bezoekt, en dit zolang de voorraad strekt.
De producten die te koop worden aangeboden zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven. Mochten er toch fouten of weglatingen in deze beschrijving staan, dan is delphinequirin.be hier niet aansprakelijk voor. De foto's en teksten bij de producten zijn louter indicatief en hebben geen contractuele waarde.

Artikel 3 : prijs

De prijzen zijn in euro, inclusief btw en exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de gebruiker, behoudens bijzondere voorwaarden.
De vermelde prijzen zijn verrekend met de btw die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. delphinequirin.be behoudt zich het recht voor om gelijk wanneer zijn prijzen te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het ogenblik dat de bestelling geregistreerd wordt.
Voor de bestellingen die naar landen buiten de EU moeten verzonden worden, zijn de verkoopprijzen en portkosten exclusief taksen.

Artikel 4 : gedetailleerde vermelding van de prijs van het product

De prijzen van onze producten worden in euro weergegeven en we aanvaarden enkel betalingen in euro.
Er moet onmiddellijk na de bestelling betaald worden. Dit kan op verschillende manieren:

 • Met Visa, MasterCard/Eurocard, via Paypal. In dat geval wordt de bestelling verwerkt na bevestiging van Paypal.
 • Per overschrijving op onze rekening
  ING BANK
  IBAN-code : BE 78 3770439556 86
  BIC-code :  BBRU BE BB-400

Het bestelde product wordt pas na betaling geleverd. Het wordt dan ook aanbevolen zo snel mogelijk te betalen.

Via de site wordt er een factuur opgemaakt. De koper moet het adres invullen naar waar de factuur moet verstuurd worden.
delphinequirin.be behoudt zich het recht voor om, gelijk wanneer en zonder voorafgaand bericht, zijn prijzen te wijzigen. De reeds bestelde producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het ogenblik dat de bestelling geregistreerd wordt.
Een flash verkoop is een handelsoperatie met als doel het publiek een korting aanbieden op de prijzen die tussen een bepaald openings- en sluitingsuur van toepassing zijn op de producten.
De verkoop wordt gesloten verklaard als de termijn is verstreken.
De klant kan niet langer het product bestellen aan de prijs van de flash verkoop, eens deze is verstreken.

Wijziging van het contract

 • kan herzien worden
 • kan gewijzigd worden

De verkoop wordt in ieder geval gesloten verklaard als de voorraad van beschikbare producten uitgeput is.

Artikel 5 : levering en kosten

De leveringskosten zijn ten laste van de koper en worden toegevoegd aan de prijs van het bestelde product.
De producten worden via de gewone post of per koerier bezorgd. delphinequirin.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanzienlijke vertraging bij de levering veroorzaakt door de post of koeriersdienst, noch in geval de bestelde producten verloren gaan, noch in geval van staking. De risico's van het vervoer worden gedragen door de gebruiker, die bij de post of bij de koerier naar het gebruik kan vragen.
Zodra we uw bestelling hebben verwerkt en het pakje hebben verstuurd, bezorgen wij u het nummer dat met uw pakje overeenstemt.
Alle douanekosten zijn ten laste van de klant.
In het geval dat het product tijdens het transport verloren gaat of beschadigd wordt, dan moet de klant de transporteur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Als er zich een ongewone vertraging voordoet, dan zult u daarover een mail ontvangen.

Artikel 6 : retourzendingen en omruilingen

Voorwaarden voor terugzending

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, om zijn artikel(s) terug te sturen, behalve speciale bestellingen of artikels op maat. Als deze termijn verstreken is dan worden de geleverde producten beschouwd als conform en door de koper aanvaard. Zo kan delphinequirin.be zich het recht voorbehouden om de omruiling of terugbetaling te weigeren.
Het teruggestuurde artikel mag niet gedragen, gebruikt of gewassen zijn en moet in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd, vergezeld van een verklarende brief met daarin het nummer van de bestelling, de volledige gegevens van de koper en de gewenste retourmodaliteit, "omruiling" of "terugbetaling".
In dat geval moet de klant zijn artikel(s) terugsturen naar het volgende adres (de portkosten van de retourzending zijn ook ten laste van de klant) :
Delphine Quirin, rue Pierreuse 26, 4000 LUIK (België)

Bij ontvangst wordt er een kwaliteitscontrole van het ontvangen product uitgevoerd. Artikels die door de klant werden gebruikt of beschadigd kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot een omruiling of terugbetaling.

Voorgestelde retourwijzen

 • De omruiling met een of meerdere andere artikels waarvan de totale verkoopprijs de reeds door de klant betaalde prijs voor zijn oorspronkelijke bestelling niet overschrijdt (en onder voorbehoud van beschikbare voorraad op de datum van ontvangst van de retourzending).
 • De terugbetaling van gestorte sommen gebeurt binnen een termijn van maximum 30 dagen na ontvangst van het artikel dat de klant naar delphinequirin.be heeft teruggestuurd, exclusief de verzendkosten van deze retourzending, en gebeurt volgens de manier die bij de bestelling werd gekozen.

Voor retourzendingen van bestellingen die buiten België werden geleverd, worden enkel teruggestuurde artikelen terugbetaald.

Artikel 7 : bescherming van persoonlijke gegevens

Nominatieve informatie

De nominatieve informatie die vereist is voor de verwerking, de levering van de bestellingen en het opmaken van de facturen, het verzamelen van deze informatie in het kader van de afstandsverkoop, is verplicht. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bestemd voor het bedrijf Delphine Quirin.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website delphinequirin.be, zowel visuele elementen als geluidselementen, zijn beschermd door het auteursrecht en/of merkrecht. Ze zijn exclusieve eigendom van het bedrijf Delphine Quirin.

Artikel 8 : verantwoordelijkheden

Het bedrijf delphinequirin.be heeft slechts een enkele middelenverbintenis voor alle stappen van toegang tot de site, het proces van de bestelling, van de levering of van de diensten daarna. Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of schade veroorzaakt door het gebruik van het internet, met name een bedrijfspanne, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van virussen, of wegens geval van overmacht, conform de rechtspraak.
Bovendien is de delphinequirin.be niet aansprakelijk als het zijn contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot staking, brand, ramp, panne en over het algemeen elke gebeurtenis waardoor de bestellingen niet goed uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 9 : aanvaarding van de algemene voorwaarden

De onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en eender welke andere acties tussen de partijen.
Bijgevolg erkent de gebruiker, door het simpele feit van een beroep te doen op en/of de diensten van delphinequirin.be te gebruiken, een bestelling te plaatsen en/of eender welk contract af te sluiten, op onherroepelijke wijze, een exemplaar te hebben ontvangen van de onderhavige voorwaarden en dat deze tegenstelbaar zijn, en hij aanvaardt de toepassing ervan, waarbij alle andere voorwaarden uitgesloten worden. De algemene of bijzondere voorwaarden van de gebruiker zijn nooit van toepassing, behoudens uitdrukkelijk geschreven en voorafgaand akkoord van delphinequirin.be. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de pagina waar de aankopen gevalideerd worden. Als de gebruiker dat wenst kan hij ze downloaden, afdrukken en een exemplaar ervan bewaren.
Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst nog wijzigen. De gebruiker aanvaardt stilzwijgend elke wijziging door de site delphinequirin.be te blijven gebruiken en bezoeken. Het is de taak van de gebruiker om regelmatig kennis te nemen van de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.
delphinequirin.be nodigt de gebruiker uit om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en ze te aanvaarden door het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze zonder voorbehoud" aan te vinken tijdens het plaatsen van de bestelling zodat de aankoop kan afgewerkt worden. Als de gebruiker dit niet doet, dan kan hij niet overgaan tot de betaling van zijn aankopen.

Het feit dat de gebruiker de algemene voorwaarden van delphinequirin.be niet in zijn moedertaal raadpleegt, bevrijdt hem niet van de toepassing ervan. De algemene voorwaarden worden in drie talen aangeboden (Frans, Nederlands, Engels) De gebruiker die aankopen op de site wenst te verrichten verklaart dat hij hiertoe volledig juridisch bekwaam is.

Artikel 10 : toepasbare wetgeving en bevoegde rechtbanken

De onderhavige verkoopsvoorwaarden alsook alle geschillen worden geregeld door het Belgische recht. De partijen aanvaarden dat ze elk geschil betreffende de onderhavige algemene voorwaarden onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.
Door het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en ik aanvaard deze zonder voorbehoud" aan te vinken tijdens het proces van de bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen met alle bepalingen van de algemene voorwaarden en u erkent deze te aanvaarden.